Откуда название Беларусь

Почему Беларусь называется так?

Как правильно говорить — сложно судить даже мне, белоруске. Каждый выбирает для себя. Однако могу пояснить почему многие белорусы не любят, когда русские говорят Белоруссия и дать краткую историческую справку. Это отсылка к советским временам. Именно тогда возникло такое название Белоруссия. это был сокращенный аналог Белорусская ССР. И Белоруссия стала вот таким жаргоном, не более. Что же это за страна такая — Белоруссия, откуда она взялась? Немного выдержек из документов. Осенью 1991 года принят Закон РБ от 19.09.1991 №1085-XII «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики и внесении изменений в Декларацию Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики и Конституцию (Основной Закон) Белорусской ССР».В законе сказано четко: БССР нужно впредь называть Республикой Беларусь, сокращенно — Беларусью. В 2000 году вышел указ президента «Об использовании названия Республики Беларусь юридическими лицами». Одно из его положений гласит: под официальным полным и сокращенным названием Республики Беларусь понимаются соответственно слова «Республика Беларусь», «Беларусь». Название страны закреплено и Конституцией. Мы живем именно в Беларуси, это факт. Рассуждая о вопросе «Беларусь — Белоруссия», обычно ссылаются на ответ представителей Института русского языка имени Виноградова Российской Академии наук, который «гуляет» по интернету. «Оба наименования — „Белоруссия“ и „Беларусь“ — имеют право на существование в современном русском литературном языке. „Беларусь“, наряду с наименованием „Республика Беларусь“, — официальное название государства, зафиксированное в дипломатических документах на русском языке, — сказано в документе. — Во всех официальных ситуациях и официальных текстах можно рекомендовать употреблять именно такие варианты. „Белоруссия“ — неофициальное наименование. Оно употребляется преимущественно в бытовой сфере общения, и носители русского языка вправе использовать его в соответствующих ситуациях». А что касается официальной версии происхождения (историческая справка из Беларуси): Упершыню тэрмін “Белая Русь”, як пісаў рускі гісторык В.М. Тацішчаў, упамінаецца ў летапісах у 1135 г. у дачыненні да зямель Паўночна-Усходняй Русі (Уладзіміра-Суздальскага княства). Гэта тэрыторыя ад вярхоўяў Заходняй Дзвіны і Волгі да вярхоўяў Нёмана. Яна ўключала ў свой склад Маскоўскі, Цвярскі, Смаленскі, Мсціслаўскі, Друцкі край. Вялікі князь Растова- Суздальскай зямлі Андрэй Багалюбскі з 1157 г. называўся князем Белай Русі. Сваім баярам ён гаварыў: “Я всю Белую (Суздальскую) Русь городамн н сёлам^ вел^к^м^ населкл н многолюдной уч^н^л” Як бачна, ужо ў ХІІ ст. частка сучаснай беларускай этнічнай тэрыторыі (Мсціслаўскі і Друцкі край) уваходзіла ў склад зямель, якія называліся “Белай Руссю”. У канцы XV — пачатку XVI ст. тэрмін “Белая Русь” па-ранейшаму ўжываўся для абазначэння Маскоўскай (Рускай) дзяржавы. Вялікі князь Маскоўскі Іван III насіў тытул князя “усея Велікыя і Белыя Русі”. Паводле М.М. Карамзіна, “нсчнсляя в тнтуле своём все особенные владення государства Московского, ^оан на^меновал оное Белою Росснею. „”. У старажытнай усходняй традыцыі асноўныя колеры атаясамліваліся са старанамі свету: белы — з захадам, блакітны — з усходам, чорны — з поўначчу, чырвоны — з поўднем. Пагэтаму невыпадкова тэрыторыя старажытнай Русі дзялілася на “Белую Русь”, “Чорную Русь” і “Чырвоную Русь”. У XVI — XVII стст. назва “Белая Русь” пасля некаторых блуканняў па прасторах славянскага свету паступова замацоўваецца за Падзвіннем і Падняпроўем. Амаль кожны іншаземец, які наведваў упершыню ўсходнюю частку сённяшняй Беларусі (Падзвінне і Падняпроўе), звяртаў увагу на пануючы тут паўсюдна белы колер адзення — ад світак і кажушкоў да мужчынскіх нагавіц і шапак-магерак. Аднак у XVI — XVII стст. у розных гістарычных крыніцах назва “Белая Русь” сустракаецца не толькі ў дачыненні да Усходняй Беларусі, але і ў дачыненні да Ноўгарадскай і Пскоўскай зямель, а таксама да ўсходняй Украіны. Напрыклад, у “^роніцы Еўрапейскай Сарматыі”, напісанай італьянцам А. Гваньіні ў 1578 г., які быў на вайсковай службе ў Віцебску, сказана: “А ёсць Русь траякая: адна Белая, другая Чорная, трэцяя Чырвоная. Белая — каля Кіева, Мазыра, Мсціслаўля, Віцебска, Оршы, Полацка, Смаленска і зямлі Северскай… Чорная — у Маскоўскай зямлі каля Белага возера і далей усюды да Азіі. Чырвоная — каля гор, якія называюцца Бескідамі… Пад тымі гарамі паветы Галіцкі, Перамышльскі, Саноцкі, а ў сярэдзіне вядомы горад Львоў”. Гэта адпавядае той усходняй традыцыі, калі зямля, размешчаная на Захадзе, называецца Белай, на поўначы — Чорнай, на поўдні — Чырвонай. Разам з тым у прадмовах і пасляслоўях да кніг Ф. Скарыны (пачатак XVI ст.) тэрмін “Белая Русь” не сустракаецца. Землі сваёй радзімы Ф. Скарына называў тэрмінам “Русь” (“братня моя Русь”), які на працягу некалькіх стагоддзяў існаваў побач з назвай “Белая Русь” і даволі часта атаясамліваўся з ёй. З сярэдзіны XVI ст. тэрмінам “Белая Русь” сталі абазначаць не толькі землі падзвінска-падняпроўскага рэгіёна (традыцыйная “Белая Русь”), але і цэнтральнага, папрыпяцка-палескага рэгіёнаў, ці землі сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Беларусі. Беларусцамі называлі цяпер не толькі жыхароў падзвінска- падняпроўскага рэгіёна, але і людзей, якія пражывалі на ўсёй тэрыторыі ад Заходняй Дзвіны да Прыпяці. Побач з формай “беларусцы” у дакументах сустракаецца і сучасная форма этноніма беларускага народа — “беларусы”. То есть официально современные земли Республики Беларусь никогда не называли Белоруссией.

Почему Белоруссия так называется?

Название Белоруссия к территории современной Республики Беларусь — на самом деле закрепилось только в 17 веке, когда её , находящуюся в составе Речи Посполитая и называвшейся тогда Литвой (Великое Княжество Литовское), в 1654-55г.г. оккупировали войска царя России Алексея Михайловича и объявили её «Белой Россией» — т.е. «законной частью» Великой России .

Именно тогда впервые в титуле росийского царя появляется название: «Государь.. всея Великия и Малыя и Белыя России»..

Однако удержать ВКЛ Москва не смогла, оставив его снова в составе Речи Посполитой , но стала называть с имперской претензией «Белоруссией» восточную часть Литвы — земли Подвинья и поднепровья: Витебска, Полоцка, Могилева.

Именно эти земли первые приняли православие во времена т.н. «Киевской Руси» — Империи Рюриковичей, поэтому их и считали древней, «чистой», «белой», не поганой-языческой, частью Древней Руси — Белой Русью..

Это ситуация сохранялась вплоть до начала 20 века: Западную Беларусь с городами Минск-Литовский, Брест-Литовский, Гродно, Пинск, Лида, Новогрудок, Вильно, Белосток, Браслав — даже в Российской империи , куда Беларусь была инкорпорирована Екатериной 2 в конце 18 в. — продолжали называть «литовскими землями», а белорусских жителей её — литвинами. А жителей южного Белорусского Полесья — тогда называли полешуками.

И только в 20в., с образованием БССР, название «Беларусь» постепенно распространилось на всю современную территорию белорусского этноса.

А с 1990г. имперско-росийское название республики «Белоруссия», «Бело-Россия», было заменено на Республика Беларусь (причем это — название по-русски).

4. Происхождение термина «Белая Русь».

Проблема происхождения и распростра­нения на белорусской территории термина «Беларусь» до сих пор является предметом научной дискуссии. Можно назвать следую­щие наиболее распространенные и популярные теории.

Известный русский историк XVIII в. В. Татищев считал, что на­звание «Белая Русь» происходит от белого цвета льняной одежды местных жителей. Белорусский этнограф Е. Карский объяснял обра­зование термина антропологическими особенностями белорусов -«блондинов с голубыми или светло-серыми глазами». П. Крапивин связывал такое название с широким распространением в топони­мике Беларуси, в названиях рек и озер, слова «белая». М. Ильинский считал, что г. Бельск на территории современной Польши мог дать соответствующее название всей подконтрольной себе террито­рии. М. Драгоманов утверждал, что термин «белый» означал незави­симость от татаро-монгол. В. Иванов отмечал, что еще до принятия христианства в Европе существовала традиция соотносить основные цвета со сторонами света (север – черный, юг – красный, запад – белый, восток – желтый или голубой). Поэтому, по его мнению, вполне логично было бы поместить «Белую Русь» на запад от других древнерусских княжеств. Так же существует ряд мнений, что назва­ние «Белая Русь» подчеркивала автономный статус Полоцкой и Ви­тебской земель в составе ВКЛ или преобладание христианского на­селения над окружающими языческими племенами.

Сложным вопросом является и определение территории, ко­торую называли «Белой Русью», Поданным В. Татищева, в лето­писях XII в. (1157 г.) термин «Белая Русь» относится к землям Владимиро-Суздальского княжества. В Х1П–Х1 V вв. этот термин в основном использовался в отношении Московских, Смоленских и Псковских земель. На картах и в хрониках XV – XVI вв. иност­ранные авторы часто называли «Белой Русью» земли Северо-Восточной Руси, Новгород, Псков, некоторые украинские земли. Вместе с тем большинство ученых признают, что это название в России гак и не получило точной локализации.

Первое упоминание термина «Белая Русь» относительно тер­ритории современной Республики Беларусь зафиксировано во второй половине XIII в. Неизвестный миссионер-проповедник из Англии, который в ТО время находился среди ятвягов, в записях отмстил, что между Туровом и Псковом находилась » Alba Ruscia «. Немецкий поэт П. Зухенвирт, когда описывал походы рыцарей в ВКЛ (1360 г.), локализировал Белую Русь между Псковом и По­лоцком. Польский летописец Я. Чарнковский в 1381 г. называл Полоцк крепостью Белой Руси. Итальянец А. Гваньини (1578 г. ) «по­местил» Белую Русь «около Киева, Мозыря, Мстиславля, Витебс­ка, Орши, Полоцка, Смоленска и земли Северской». В 1622 г. К. дс Торрес писал, что Белая Русь протянулась от Риги до границ с Московским государством и включала Полоцк, Оршу, Витебск, Могилев, С середины XVI в. название «Белая Русь» закрепилась за белорусским Подвиньем и Поднепровьем (Полоцкое, Витебское, Мстиславское, частично Смоленское и Минское воеводства ВКЛ). В дальнейшем к ней стали присоединять и западные земли Бела­руси, например, Новогрудское и Брестское воеводства ВКЛ.

Официально в Речи Посполитой термин «Белая Русь» стал исполь­зоваться во второй половине XVII в. В 1675 г. Ян III Собесский назна­чил (1). Ваеилсвича белорусским епископом (руководил Могилевской, Мстиславской и Оршанской епархиями), а в 1686 г. Могилевская пра­вославная епархия в официальных документах назвалась «Белорусской».

Административно-географическое обозначение термин «Бела­русь» впервые получил в 1796 г., когда в Российской империи была создана Белорусская губерния (существовала до 1802 г., губернс­ким городом был Витебск). Она включала 16 уездов, вошедших в состав России в 1772 г. В 1829–1850 гг. так же существовал Белорус­ский учебный округ, в который входили Витебская, Могилевская, Гродненская, Вплепская губернии и Белостокская область. С 1840-х гг. название «Белая Русь» постепенно стало заменяться в официальном делопроизводстве на «Северо-Западный край», что по пла­нам российских властей должно было сдержать местное националь­ное движение и ускорить процесс русификации региона. Несмотря на это, полностью вытеснить из употребления термин «Беларусь» было уже невозможно. Вместе с тем еще во второй половине XIX в. параллельно продолжали широко использоваться термины «Литва» и «литвин», в основном в отношении Западной Беларуси.

Первоначально термин «Белая Русь» использовался иностранны­ми политиками, учеными и путешественниками, но с конца XVI – нач. XVII в. уже и сами жители восточных регионов ВКЛ назы­вали свои земли «Белой Русью», а себя – «белорусцами», или «белорусами». На все современные белорусские земли название «Бела­русь» распространилось только во второй половине XIX в.

Необходимо отметить, что формирование белорусской народ­ности заняло довольно продолжительное время. Опустошение стра­ны в XVII — начале XVIII в., процессы полонизации и русифика­ции оказали негативное влияние на развитие белорусской куль­туры и значительно затормозили процесс трансформации бело­русской народности в нацию.

Таким образом, довольно сложный и противоречивый период формирования белорусской народности был отмечен существен­ными изменениями, которые затронули практически все сферы общественно-политической и экономической жизни Европы в це­лом и Беларуси в частности. Зарождались и активно распростра­нялись новые капиталистические отношения, все более реальными становились далекие заморские путешествия, менялась жизнь лю­дей в городах, а развитие светского искусства насытило ее новыми красками. Важно, что и белорусские земли не выпадали из общего контекста развития Европы. Ренессанс, Реформация и Контрреформация стали теми «мостами», через которые белорусское общество прочно соединилось с более развитыми западными го­сударствами, стало неотъемлемой частью общеевропейского по­литического, экономического и культурного пространства.

История

Почему ты Белая, Русь?

Существует несколько версий возникновения названия Беларусь, все они связаны с названием Белая Русь. И сразу возникает вопрос – почему Белая? По одной из версий жители этого региона носили одежду из светлой холщовой ткани, которую сами и делали. Вкупе со светлыми волосами и глазами это производило впечатление чистоты, света, поэтому и назвали эту землю Белой. По другой версии до этой земли практически не доходили татаро-монгольские завоеватели, и термин «Белая Русь» тут употреблялся в значении – свободная. По третьей версии Белой эту территорию назвали из-за распространенного тут христианства, по сравнению с языческой Черной Русью.

Это название не сразу стало употребляться для обозначения территории современной Беларуси. Сначала так назывались земли Северо-Восточной Руси, в том числе и Московское княжество. И только с 18 века термин «Белая Русь» начинает обозначать земли, на которых находится территория современной Беларуси.

Начало

История жизни на территории Беларуси начинается 35 тысяч лет назад – именно тогда сюда пришли первые люди, которых сейчас называют кроманьонцами. Они был очень похожи на современных людей. Самые старые стоянки первобытных предков белорусов археологи нашли на берегах рек Сож и Припять, рядом с деревнями Юровичи и Бердыж. Люди здесь жили 26-23 тысячи лет назад. Жизнь этих людей была нелегкой – постоянная борьба с дикими зверями, голодом, холодом. Но шло время, обитатели этих земель приобретали нужные навыки, организовывали первые общественные структуры. Сначала – первобытное человеческое стадо, потом общину, а потом и племя. Появилось имущество, а значит, стало, что делить. Начался раздел на богатых и бедных.

Легенды древнего Полоцка

Первым государственным образованием на этих землях стало овеянное легендами Полоцкое княжество. Впервые город Полоцк упоминался в летописи «Повесть временных лет» в 862 году. Выгодное местоположение – на берегу Западной Двины, которая была частью пути «из варягов в греки» — выделило этот город из ряда других. Полоцк превратился в крупный центр торговли и ремесел. Первым из полоцких князей стал Рогволод. С этим именем и с именем его дочери Рогнеды связана очень печальная история. Руки Рогнеды попросили два брата – князь киевский Ярополк и князь новгородский Владимир. Рогволод отдал предпочтение Ярополку. Владимир, чтобы отомстить, напал на Полоцк, убил Рогволода и его семью, а Рогнеду насильно заставил выйти за него замуж.

Эти события тесно связаны с приходом христианства на белорусскую землю, ведь именно Владимир, ставший потом киевским князем, крестил Русь.

Много славных имен было в роду полоцких князей, но самым известным, наверное, можно назвать князя Всеслава, которого прозвали Чародеем. При нем Полоцкое княжество достигло наибольшего расцвета. Покрыла себя славой и прекрасная представительница полоцкого княжеского рода Ефросиния. Богатой и размеренной жизни она предпочла служение Богу и ушла в монастырь. Ефросиния стала первой женщиной-книгописцем, основала два монастыря — женский и мужской. За это православная церковь объявила ее святой.

Великое княжество: легендарное начало и бесславный конец

Следующей важной вехой в истории Беларуси стало образование Великого княжества Литовского. Образование ВКЛ началось в 13 веке с подчинения ряда литовских и русских земель князем Миндовгом. Сама политическая ситуация требовала объединения этих земель, ведь с юга и востока спокойствию угрожали монголо-татары, а на западе собирали силы крестоносцы. Гедимин, Ольгерд, Витовт правили княжеством мудро и уверенно, расширяли свои территории – в 14 веке в состав ВКЛ входила Литва, часть Руси и Жемайтия. Это было независимое государство, основным языком которого был старобелорусский, а основной религией – православие.

Переломным для ВКЛ стал 1385 год – год заключения Кревской унии. Князь ВКЛ Ягайло согласно этой унии становился и королем Польши. Правда, удержать власть в княжестве он не смог и уступил ее своему двоюродному брату Витовту, во время правления которого ВКЛ достигло наибольшего расцвета. Важными вехами в истории княжества стали Статуты ВКЛ, главным из которых стал Статут 1588 года, составленный Львом Сапегой. Этот статут был написан на старобелорусском языке и регулировал законодательство ВКЛ.

16 век подарил Беларуси человека, которым гордится вся страна до сегодняшнего времени. Сын купца из Полоцка Франциск Скорина в 1517 году напечатал первую Библию на старобелорусском языке. Этот момент стал точкой отсчета в истории становления белорусского национального самосознания.

В 1569 году в результате Люблинской унии было образовано новое государство – Речь Посполитая, частью которого и стало Великое княжество. Это государственное образование просуществовало до 1791 года, когда произошел последний раздел Речи Посполитой. Могущественное некогда государство разделили между собой Российская империя, Австрия и Пруссия.

Белорусские земли попали в состав Российской империи, и обрести независимость смогли уже только в конце 20 века. Назывались они тогда Северо-Западным краем. Из-за бедственного экономического положения этого края, к которому привела губительная политика царизма, здесь стали разгораться восстания – сначала в 1830-1831 гг., а потом в 1863-1864 году. В противовес этой борьбе российские власти начали русификацию края.

В конце 19- начале 20 века на Беларуси отмечается всплеск национальной борьбы. Появление таких печатных изданий, как газеты «Наша доля» и «Наша нива», объединение вокруг них творческой думающей интеллигенции, послужило толчком к формированию национального самосознания. Братья Луцкевичи, Янка Купала, Якуб Колос, Тетка боролись за право белорусов называться белорусами.

История дней вчерашних

20 век был для Беларуси очень тяжелым – первая мировая война, насильственная коллективизация, расстрелы интеллигенции в 1937 году, Великая Отечественная война, Чернобыль. Народ все выдержал, заставил весь мир восхищаться мужеством и стойкостью в борьбе с немцами. Эта страница белорусской истории – Великая Отечественная война – одна из самых грустных: огромные потери, человеческие жертвы, сожженные города и деревни. Белорусский народ помнит о понесенных утратах: Брестская крепость, Хатынь, Буйничское поле, Курган Славы – места, которые чтит каждый житель страны.

Новейшая история Беларуси начинается в начале 90-х годов 20 века. 8 декабря 1991 года в правительственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще было подписано постановление о прекращении существовании СССР. С этого времени Беларусь начинает отсчет своей самостоятельной истории.

В 1994 году произошло два важных для страны события – прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, и была принята Конституция Республики Беларусь. После референдума 1995 года в стране было утверждено двуязычие – русский язык приобрел статус государственного наравне с белорусским. Кроме того были изменены герб и флаг. В 1997 году с территории Республики было вывезено ядерное оружие, Беларусь объявила себя безъядерной зоной.

В 2004 году из Конституции были убраны ограничения на количество президентских сроков, Александр Лукашенко получил право участвовать в выборах неограниченное количество раз. 19 марта 2006 года он был избран на третий срок, а 19 декабря 2010 – начался отсчет четвертого президентского срока Лукашенко.

Современная Беларусь – это и возведение впечатляющих архитектурных сооружений, таких как Национальная библиотека или Минск-Арена, и победы наших спортсменов на международных соревнованиях, и известный на всю Европу Славянский базар. В нашей стране сейчас действует 45 государственных и 10 частных ВУЗов, где получают образование умные и талантливые белорусские ребята. По всей стране строятся спортивные арены и развлекательные комплексы, открываются музеи и реставрируются памятники архитектуры. Беларуси есть чем гордиться, но главный повод для гордости – это ее народ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *